۱۵:۵۱ ، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ، دوشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

مسئولین کمیته های هیات تیراندازی استان اصفهان

         علی زارعی                                       سید محمد رضا قسیسین                            رضا دادخواه

      کمیته اهداف پروازی                                   کمیته آموزش و مربیان                 کمیته انضباطی و روابط عمومی

         09131131014                                    09162942951

علی زارعی مسئول کمیته اهداف پروازی                                                  

 

جواد فخر المباشرین                                    فروغ السادات تاجرزاده                            زهرا قربانی

کمیته اهداف میدانی                                      کمیته استعداد یابی                          کمیته مسابقات و داوران