۰۵:۰۸ ، ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ، یکشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند